Regulamin Koła

Regulamin

Koła Naukowego Prawa Spółek

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

 

Nazwa i siedziba Koła

 

§ 1

1. Koło Naukowe Prawa Spółek zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu Koła.

 2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Cele Koła i sposoby ich realizacji

 

§ 2

Celem Koła jest:

a)     rozwijanie zainteresowań naukowych jej Członków;

b)    propagowanie, promowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa spółek zarówno wśród Członków, jak i społeczności akademickiej;

c)     poszerzanie wiedzy z dziedzin pokrewnych prawu spółek, jak ekonomia czy rachunkowość;

d)    poszerzanie wiedzy o praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji prawa spółek;

e)     dbałość o wysokie standardy nauczania prawa spółek na Wydziale Prawa
i Administracji.

 

§ 3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a)     organizowanie regularnych spotkań, wykładów, warsztatów, prelekcji
z przedstawicielami doktryny prawa spółek i praktykami,

b)    organizowanie konferencji naukowych z przedstawicielami doktryny prawa spółek
i praktykami;

c)     wydawanie Biuletynu Prawa Spółek w wersji elektronicznej w postaci tzw. newslettera,
z aktualnymi zmianami w prawie, orzecznictwem, etc.

d)    prowadzenie strony internetowej (bloga) o prawie spółek,

e)     współpraca i uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez organizacje studenckie
z innych uczelni wyższych,

f)     współpraca z wydziałowymi organizacjami studenckimi,

g)    współpraca z instytucjami i organizacjami publicznymi i prywatnymi zajmującymi się obszarem prawa spółek,

h)     inne działania mające na celu pogłębianie wiedzy z zakresu prawa spółek.

 

Członkostwo

 

§ 4

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkostwo Koła może ubiegać się również doktorant UW.

 

§ 5

1. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską. Uchwała akceptująca pisemną deklarację członkowską może zostać podjęta po upływie co najmniej dwóch miesięcy aktywnego udziału w pracach Koła osoby ubiegającej się o członkostwo.

2. Postanowienie § 5 pkt 1 zd. 2 nie dotyczy pierwszej rekrutacji po zarejestrowaniu Koła.

3. Utrata członkostwa następuje wskutek:

a)     uchwały Zarządu Koła podjętej z ważnych powodów;

b)    oświadczenia woli Członka o wystąpieniu z Koła, podanego do wiadomości Zarządu;

c)     śmierci członka;

d)    skreślenia z listy studentów.

4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 6

Członek Koła ma prawo do:

a)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,

b)    udziału w pracach Koła,

c)     uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Koło,

d)    zasięgania aktualnych informacji o bieżących inicjatywach Koła,

e)     zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

 

§ 7

Do obowiązków Członków należy:

a)     aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,

b)    stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła.

 

 

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

 

§ 8

Do władz Koła należy:

a)     Walne Zgromadzenie Członków,

b)    Zarząd,

c)     Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)     uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,

b)    wybór Prezesa, a na jego wniosek innych Członków Zarządu,

c)     wybór członków Komisji Rewizyjnej,

d)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,

e)     podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,

f)     rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Członków Koła.

 

 

 

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła albo Wiceprezesa co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy Członków Koła.

 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy Członkowie Koła.

 

 

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku długotrwałego braku możliwości uzyskania quorum, Walne Zgromadzenie członków  za zgodą Zarządu, może zrezygnować z wymogu obecności połowy uprawnionych do głosowania.

3. Za długotrwały brak możliwości uzyskania quorum uznaje się sytuację nieobecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Koła na dwóch kolejno zwołanych Walnych Zgromadzeniach.

 

 

§ 12

Zarząd Koła składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika. W skład Zarządu mogą wchodzić także inni członkowie, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

 

§ 13

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

 

§ 14

1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący należy do Prezesa Koła.

 

§ 15

 

1. Prezes Koła kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

2. Prezes Koła w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.

3. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła oraz aktualny wykaz członków Koła po każdorazowej zmianie.

4. Pod nieobecność Prezesa Koła, Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd pełni kompetencje Prezesa Koła.

5. Prawa i obowiązki Prezesa Koła wynikające z postanowień poprzedzających Prezes Koła może także czasowo powierzyć Wiceprezesowi.

 

 

§16

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają sposób siebie Przewodniczącego.
  2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.
  3. Komisja Rewizyjna prowadzi bieżącą kontrolę w Kole, w tym zwłaszcza finansów Koła oraz legalności jego działań w świetle Regulaminu i uchwał Koła.
  4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i uchwały większością głosów swoich Członków.
  5. Komisja Rewizyjna sporządza ze swojej działalności sprawozdania przedkładane pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

Przepisy końcowe

§17

  1. Regulamin Koła wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła.
  2. Zmian Regulaminu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy aktywnych Członków Koła.
  3. Aktywnym Członkiem Koła jest osoba biorąca udział w pracach Koła.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.