Orzecznictwo

 

Uchwała z dnia 8 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 95/11).
Kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, jeżeli został do tego umocowany, wystąpić do sądu w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie.

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 64/11).
Wierzyciel akcjonariusza spółki akcyjnej ma legitymację do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy zagrażającej możliwości zaspokojenia z zajętych w toku egzekucji akcji (art. 9102 § 1 k.p.c.) także wtedy, gdy ustanowiono zarządcę na podstawie art. 9102 § 2 k.p.c. Do wierzyciela i zarządcy ma zastosowanie art. 425 § 1 – § 3 k.s.h.
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt III CZP 135/10).
Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 23/11).
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) należy liczyć od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć taki wniosek.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 10 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 126/10).
Sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności uchwały organów spółdzielni jest sprawą o prawa niemajątkowe, w której skarga kasacyjna jest dopuszczalna (art. 3981 § 1 w związku z art. 3982 § 1 k.p.c.), jeżeli przedmiotem zaskarżonej uchwały są prawa lub obowiązki o charakterze niemajątkowym.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/

Oprac. A. Obrycka

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.